بازسازی اداری

بازسازی دفاتر یا ساختمان های اداری یا به اصطلاح امروز نوسازی دفاتر کار در شهرهای پر جمعیت امری مرسوم و اجتناب ناپذیر است در این راستا تیم طرح معماری ایوان با تخصص و توان مختص خود در انجام رسالت معماری خویش فعال است