ساختمان مسکونی نفت


ساختمان مسکونی نفت، طراحی و معماری شرکت ایوان
ساختمان مسکونی نفت، طراحی و معماری شرکت ایوان

در طراحی هر ساختمان فارغ از نوع کاربری آن سه مرحله اصلی باید رعایت بشود. مرحله اول طراحی معماری ساختمان است که در آن مهندس معمار به امر طراحی پلان و سه بعدی سازی نماها میپردازد. در مرحله دوم طراحی سازه ساختمان بنا بر آئیننامه‌های رایج در هرکشوری است و در نهایت در آن سازه اجرا می‌شود.  در نهایت طراحی تاسیسات ساختمان است که توسط مهندسان تاسیسات اجرا میشوند. بعد از طراحی پلان و نمای ساختمان و اجرای سازه در طراحی ساختمان، طراحی داخلی نکته بعدی است که معماران ساختمان به آن توجه میکنند طراحی نمای داخلی تا حد زیادی هم راستا با سلیقه و انتخاب کارفرما و فارغ از اساسنامه‌های رایج شهرداری قابل پیشبرد است.

ساختمان مسکونی نفت

علاقه خاص کارفرمای محترم به معماری ایرانی سبب شد تا طرح معماری ایوان این افتخار را داشته باشد تا بتواند یک ساختمان با اجزاء کاملا ایرانی طراحی نماید، مهندس طراح اقای علی رامشک با بهره گیری از معماری ایوان مداین برای طراحی پنجره ها و اقتباس از کاخ کیش ساسانی برای طرح ورودی پارکینگ، زمینه ای فراهم نمود تا موجبات طرحی بدیع از معماری ایرانی اجرا شود، ترکیب رنگ کرم سنگ و دودی بودن شیشه ها یک کنتراست زیبا را خلق نمود. سردرب ورودی با فرورفتگی از پیشانی نما طرح شد تا یک حس صمیمی و ایمن را به ساکنین انتقال دهد، یک طرح کانسپت از فرمهای ایرانی و یک فرم خاص از شکل پنجره های نتیجه این طرح بود.

مجتمع مسکونی نفت

درسال 1391 طراحی و سه بعدی سازی و با تهیه نقشه معماری فازیک و دو تحویل کارفرما گردید و در 18 ماه اجراگردید. از ویژگیهای این بنا بهره بردن از طراحی ایرانی در نما و الهام از طاق کسری و کاخ کیش ساسانی میباشد.