مسجد جامع سربندان


مسجد جامع سربندان، طراحی و معماری شرکت ایوان
مسجد جامع سربندان، طراحی و معماری شرکت ایوان

 مسجد جامع سربندان که نخستین بار توسط معمار فقید جناب استاد اقای لرزاده طراحی شده بود در سالهای کنونی به دلیل رشد جمعیت منطقه نیاز به گسترش پیدا کرد، از این رو با درخواست هیات امنای محترم مسجد مهندس معمار آقای علی رامشک طرح گسترش مسجد را با پیروی از اصول خاص مساجد اسلامی و شیعی آغاز نمود و بعد از مدت یکسال طرح معماری ایوان توانست یک طرح اسلامی و شاخص با پایبندی به اصول ساخت مساجد با داشتن المانهای معماری در پلان تهیه نماید و در اختیار هیات امنای محترم مسجد قرار دهد،

مسجد جامع سربندان

تقسیم بندی فضاها به تخصصهای مورد نیاز هیات امنا از نکات این طرح است، شبستان جوانان برای تربیت طلاب و کلاسهای جوانان، شبستان جنوبی جهت ورود نمازگزاران و شبستان مرکزی با رواقهای چهار طرف و بهره بردن از المانهای مذهبی از ویژگیهای این طرح است.