ویلای مدرن هشت بهشت


ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان
ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان

بحث اولیه در طراحی حفظ درختان قدیمی و کهن‌سال و استفاده و کشاندن درختان در فضای طراحی معماری بود.                                                                                                                                                           ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان  در مرحله ی بعد وارد چالش حجم خود ساختمان و محوطه سازی و استفاده از درختان در داخل حجم بنا و ترکیب آنها شدیم که مسیر طولانی را در طراحی آن طی کردیم و در نهایت به آن رسیدیم که از مصادیق معماری ایرانی استفاده کنیم. و این دلیل خوبی بود که ما بتوانیم از معماری حیاط مرکزی به شیوه مدرن استفاده کنیم.ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان

ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوانبعد از ایجاد حیاط مرکزی در سقف ها اختلاف ارتفاع ایجاد کردیم تا به کیفیت بصری در ورودی بنا و فضای داخلی برسیم. به جای ایجاد برش افقی و عمودی از برش مورب استفاده کردیم تا باعث ایجاد پویایی و سیال بودن در فرم بنا شود.
با ایجاد شکست هایی در مسیر و داخل کشیدن ورودی حس پویایی و طراوت را در فضا ایجاد کردیم. داخل کشیدن ورودی این موضوع باعث شد تا پرت فضایی کمتری داشته باشیم و از فضا ها به نحو احسن استفاده کنیم و منظر های داخل و خارج ویلا را از دست ندهیم

اکنون تنها کاری که از طراحی آن باقی می ماند ترکیب فضای سبز و حجم ساختمان است که با کشیدن طره و پوشاندن سقف آن امکان پذیر شد. با ایجاد جداره شیشه ای فضایی شفاف در محیط بینابینی دو ساختمان ایجاد کردیم 

 

 

ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان

ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان  ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان   ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوانویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان ویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوانویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوانویلا مدرن هشت بهشت، طراحی و معماری شرکت ایوان