نازک کاری و نصب کاشی سرامیک

اجرای کلیه مراحل نازک کاری بصورت مدیریت پیمان و یا متره برآورد از قبیل نصب کاشی سرامیک آجر ، گچ کاری به همراه تهیه نقشه فاز 2 معماری و پیش بینی و احداث خدمات و نصب المانهای معماری نور، معماری فضا و بهره بردن از اصول تکنیکهای جدید برای مدیریت هزینه و زمان