چاپ

          تولیدکننده                                        واردکننده