درسال 1396 به مدت یک ماه طراحی گردید و به مدت 20 روز اجرا گردید .

از ویژگیهای پروژه مذکور تقسیم بندی فضای مراجعین . کنفرانس میهمانان و فضای کارمندان در محیط 40 مترمربع میباشد که علاوه بر کوچک نشدن فضا و حفظ عناصر بصری سعی شد تفکیک کار و محیط با تلفیقی از نور و حجم غیر مزاحم و انتخاب رنگ مناسب هرفضا طراحی شود
شامل : تخریب دیوار و کف موجود
اجرای پارکت انتخابی
تغییر سیستم تهویه هوای داخل
تغییر سیستم سرمایش وگرمایش
اجرای سازه اسپایدر
اجرای شیشه های خم
اجرای موکت اتاق کنفرانس
نصب کاغذ دیواری
نصب لوستر و اجرای معماری نور در محیط