مادرم میگفت: هرروز معجزه میشه، بعضیا اینطوری فکرنمیکنند ولی همینطوره.