- درست مثل زمانی که خورشید میخواد تو بایو غروب کنه... همیشه میلیونها چشمه نور توآب می درخشیدن.