اگه فکر کنی عقب مونده ای بهتره بدونی که اونوقت عقب مونده ای...