- یه خاطر دموکراسی رفتیم جنگیدیم... به خاطر آزادی خیلی هارو کشتیم و برگشتیم...