تست عاشقی


kissآیا واقعا عاشق شدم؟kiss

تست عاشقی به شما کمک می‌کند تا بتوانید از این تردید که آیا آنچه تجربه می‌کنید عشق واقعی است یا نه رها شوید و خود و احساستان را بهتر بشناسید.

 

تست عاشقی زير در دانشگاه نورس ايسترن بوستون تهيه شده‌است و خيلی به جزييات عشق کاری ندارد و می‌خواهد به طور کلی‌ بگويد که آيا شما عاشق هستيد يا نه؟

حاضری؟ بزن بریم...شروع